Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Házirend

Alapelvek

Tisztelet – Pontosság – Tisztaság
Becsület – Takarékosság – Békességkeresés

 

1. § Az ellátás célja és általános értékelése

Lakóként azért kértem felvételemet a Családok Átmeneti Otthonába, mivel életvezetésemben, körülményeimben olyan helyzetbe jutottam, hogy lakhatásomról, gyermeke(i)m ellátásáról önállóan már nem tudok gondoskodni, segítségre van szükségem.

Lakóként azt feltételezem, hogy a Családok Átmeneti Otthona Házirendje, Szakmai Programja olyan feladatokat ír elő számomra, melyek segítenek abban, hogy ismét önállóan gondoskodjam önmagamról és családomról.

Ezek hátterén minden képességem szerint törekszem az intézmény Házirendjét betartani, a kiadott feladatokat megoldani, a csoportfoglalkozásokon részt venni. Problémám esetén családgondozómtól, az intézmény további munkatársaitól, majd az intézmény vezetőjétől segítséget kérni problémám megoldásához.

Szülőként gyermekeim magatartásáért, teljes körű ellátásáért, egészségügyi állapotáért, iskoláztatásáért továbbra is osztatlan felelősséggel tartozom. A házirendet és napirendet velük is tiszteletben tartatom.

Az otthon a szükség szerinti ellátáson túl a szülők indokolt személyiségfejlesztéséhez, pénzkezeléséhez, életvezetésbeli problémáihoz családgondozói, egészségügyi, mentálhigiénés, lelki, pszichológiai és jogi segítséget ad.

Az otthon a szülőknek a gyermekeik ellátásához minden segítségre nyitott, a gyermekek szükségleteinek biztosításához mindenben tanácsot ad és segítséget nyújt, különösképpen szülői kérésre.

Az otthon minden lakójának térítési díj ellenében biztosítunk idényben fűtést, egész évben hideg-meleg víz szolgáltatást és világítást, szállást, főzési és mosási lehetőséget, szükség esetén ruhával való ellátást.

Az Átmeneti Otthon a Hetednapi Adventista Egyház fenntartásában működik, mely a Bibliában a kereszténység Istenének tisztelőire meghatározott szombati napot ünnepli elkülönített napként. Ezért az Otthon működésében a szombatot péntek naplementétől szombat naplementéig csendesebb napként tartjuk számon, a nagyobb munkálatokat a hét többi napjára szervezzük, különösképpen a mosást, főzést, nagytakarítást, sport, udvaros és kerti teendőket. Az intézmény szombati napon önkéntes alapon lehetőséget biztosít gyermekek és szülők számára is az Egyház által szervezett programokon való részvételre.

Az Átmeneti Otthon minden beköltöző lakó részére teljes lelkiismereti és vallásszabadságot biztosít. Vasárnap lehetőséget biztosítunk a faluban református vagy katolikus szertartásokon való részvételre. Más vallások alkalmai Tabon vagy távolabb érhetők el.

 

2. § A házirend célja – tartalma

A Házirend célja biztosítani a Reménység Családok Átmeneti Otthona mindennapi rendjét, zavartalan működését, tartalmazza a bentlakók jogait és kötelességeik teljesítésének szabályait.

A házirend magában foglalja az otthon rendeltetésszerű használatára, a lakók – különös tekintettel a bentlakó gyermekek – nyugalmának biztosítására irányuló szabályokat, a pénzügyre és a térítési díjra vonatkozó rendelkezéseket, az intézmény szolgáltatásait és a tűzvédelmi ismereteket.

Hatálya kiterjed az intézményben elhelyezett lakókra, az intézmény dolgozóira és az intézményben tartózkodó látogatókra.

A házirend továbbá tartalmazza azokat a motivációs elemeket (jutalmazás-következmény), melyek a lakók részére személyiségfejlesztési erőforrásokat jelenthetnek.

 

3. § Az otthon igénybevételének módja és időtartama

Az otthon igénybevétele önkéntes. A felvétel kérelemre történik.

A felvételi kérelem mellé csatolni kell háziorvosi igazolást, gyermekvédelmi szakember ajánlását a felvételhez, továbbá teljes családok esetében „ANYA–APA” nyilatkozatot.

Az otthon a megismerhető Házirend és Szakmai Program alapján a beköltözést követő negyedik napig gondolkodási időt ad, hogy a család átgondolja a megállapodás aláírását. Ha úgy dönt, hogy nem írja alá, akkor kiköltözését azonnal megkezdheti. Az átgondolásban segítséget ad neki a kijelölt családgondozó.

Az ellátásról az ellátást igénylők nevében a szülő(k) és az intézményvezető írásbeli megállapodást köt a felvételt követő ötödik napig, amely megalapozza a szolgáltatás igénybevételét.

Az ellátás – megállapodásba foglalt- időtartama az átmeneti ellátás alapjául szolgáló ok várható fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart, melyet az érintettek kérelmére az intézményvezető 6 hónappal meghosszabbíthat. Általános felvétel három hónap, mely meghosszabbítható.

Az otthonban átmeneti gondozásra, szüleivel együttes elhelyezésre a gyermek azért jogosult, mert ennek hiányában lakhatása, egészséges veszélymentes fejlődése nem lenne biztosított, és emiatt szüleitől el kellene választani.

Az intézmény részére megfizetendő térítési díj napi illetve havi összegét évente faliújságra kifüggesztett módon határozza meg a fenntartó. Aki tárgyhónapra fizeti a térítési díjat, az 10 %-os kedvezményt kap.

 

4. § Közösségi, együttélési alapelvek és irányelvek

a) Tisztelet: Lakó (felnőtt és gyermek), látogatóik, valamint az intézmény minden munkatársa köteles törekedni egymás tiszteletére, megbecsülésére, emberi méltóságának tiszteletben tartására, különösen a gyermekek valós érdekeinek figyelembevételére. Ebből következően minden előbb felsorolt érintett joga emberi méltóságának tiszteletben tartása, személyének megbecsülése, véleményének indulatmentes meghallgatása, döntések idején figyelembe vétele. A szobákból a többiek tisztelete és nyugalma érdekében zavaró hangoskodás, hangos zenehallgatás ne hallatszódjon ki.

b) Pontosság: Tiszteletünket a pontossággal (időrendben, beszédben, feladataink végzésében) is kifejezhetjük egymás felé. Lakó, (felnőtt és gyermek), látogatóik, valamint az intézmény minden munkatársa köteles törekedni a napirendhez való alkalmazkodásra. A pontosság feltétele, hogy ezt kölcsönösen elhatározzuk, valamint arra törekedjünk, hogy az adott időpont előtt készüljünk elő a következő programra. Ebben segítséget az aktuális hetes nyújt. Pontosságunkat az időrenden túl jellemezze a beszédbeli pontosság, valamint a feladatok precíz elvégzése képességeink szerint.

c) Tisztaság: Tisztaság: fél egészség, tartja a mondás. Nem csak fizikai, hanem lelki egészségünkhöz is hozzájárul a környezetünk higiéniája, rendezettsége. A lakók - saját otthonukban végzendő feladatukhoz hasonlóan - reszortokat vállalnak, így feladatuk itt az otthon tisztán tartása. A szobájáért a szobák lakói felelnek, melyet 1-5-ig pontozással értékel a gondozó minden nap fél 12 körül, és szükség szerin bármikor. (Erre nyomtatványt a Házirend 2. mellékletében találunk) A reszortokról a házirend 4. melléklete külön rendelkezik. A tisztaság a becsület előszobája.

d) Becsületesség: A becsület, a becsületesség következménye nem más, mint a tiszta lelkiismeret. Az Otthon lakóinak, munkatársainak kötelessége egymás irányába a becsületesség felvállalása tiszteletteljes szavakkal és magatartással. Vigyázzunk az Otthon minden értékére, azt gyarapítsuk, védjük és óvjuk. Mindenkinek joga van az intézményben saját tulajdonának kizárólagos használatához, ezt pedig csak egymás iránt tanúsított becsületesség betartásával garantálhatjuk. Ha nincs valamink, de szükség van rá, akkor kérjünk, kérjünk segítséget a szükségletünk kielégítésében, de sohase tegyük ezt a másik engedélye, főként tudta nélkül. Károkozás esetén a károkozónak be kell jelentenie az okozott kárt (Házirend 1. melléklet), és azt az intézményvezetővel közös megállapodás alapján rendezni kell.

e) Takarékosság: A jogszabály is előírja, hogy az átmeneti otthonba költözőnek a gondozás ideje alatt takarékoskodnia kell. Tehát félre kell tennie pénzt, hogy kiköltözése idején rendelkezzen némi megtakarítással. Ebben az intézmény házi-pénztárosa, továbbá a megállapodás segítséget nyújt. A takarékosság egyben életszemlélet! A villanyok leoltásánál kezdődik, a gyors zuhanyzással, takarékos víz, melegvíz használattal, a szelektív hulladékgyűjtéssel, mértékletes fűtéssel 18-22 °C, különösképpen pedig a meglévő bevételek beosztásával. Ezért elvárható az intézmény minden lakójától, hogy szükség esetén családgondozója útmutatásait a pénzkezelés területén is figyelembe vegye.

f) Békességkeresés: Mindannyian emberek vagyunk, vannak hibáink. Jogunk egyben kötelességünk, hogy egymásról jót feltételezzünk. A belénk vetett bizalommal soha ne éljünk vissza. A könnyen elvesző bizalmat nagyon nehéz visszaszerezni. Szükség esetén közösen keressük a felmerülő problémák megoldását. A konfliktusokat tisztességes hangnemben, tisztelettel beszéljük meg. Kerüljük különösen a gyerekekre tekintettel a csúnya szavak használatát, megjegyzések, beszólások használatát. Továbbá minden igyekezetünkkel törekedjünk mások nyugalmához, békéjéhez hozzájárulni.
 

5. § Az intézmény külső kapcsolatai

a) Az intézmény internet-hozzáférést biztosít a lakók aktuális hír és médiaesemények tájékoztatása érdekében.

b) Az intézmény motiválja a családok könyvtárlátogatását szóbeli elismeréssel.

c) A gyermekek számára életkoruknak megfelelő egészséges erkölcsi értékeket képviselő mesefilmeket, természetfilmeket, játékfilmeket vetít, illetve az intézmény kis könyvtárában kölcsönözhetők mesekönyvek, ifjúsági könyvek.

d) Az intézmény közös helységeiben az szakmai vezető által jóváhagyott rádióadók (Klasszik rádió..., klasszikus zeneművek), zeneművek hallgathatók a gyermekek egészséges fejlődése érdekében.

e) Az otthon internet-hozzáférést biztosíthat, tájékozódás levelezés céljából, az internet használatra előre fel kell iratkozni hetes irányításával. Segédlet a házirend 8. mellékletében is található. Az internet használathoz munkatársaink segítséget adnak azoknak, akik ezen a területen járatlanok.

f) A családok a családgondozójukkal együttműködnek a gondozási terv végrehajtása érdekében. Telefonálnak munkavállalás érdekében, egyéb jövedelem szerzés érdekében. A hatóságokkal, segítő szervezetekkel együttműködnek.

g) Látogatókat kedden, csütörtökön és vasárnap 14-16 óra között lehet fogadni előzetes egyeztetés után. A látogatók az intézmény közös helyiségeiben, vagy külön erre a célra elkülönített helyiségben találkozhatnak. Az időponttól és helyszíntől eltérésre az igazgató adhat engedélyt.
 

6. § Belső működési rend

a) Az Otthont alapvetően a lakók működtetik, melyhez az intézmény munkatársai segítséget nyújtanak.

b) A család befogadásához szükség van felvételi kérelmükre, az illetékes családgondozó, vagy gyermekvédelmi szakember írásbeli ajánlására, háziorvos által adott igazolásra egészségi állapotról, „ANYA-APA” nyilatkozatra, ha együtt érkeznek a szülők.

c) A beköltöző család leltár alapján átvett szobát, szobákat kap használatra, melyek rendjéért, tisztaságáért a lakók felelnek. Továbbá felelnek a hűtőszekrény-részük, kamraszekrényük tisztaságáért. A szobákat naponta, a hűtőt és kamraszekrényt hetente a nagytakarítás végén stáb munkatársa is ellenőrzi.

d) A stáb a házon belüli költöztetés jogát fenntartja, de figyelembe veszi a családtagok együttes elhelyezésének szabályát.

e) A családok saját bútorait, egyéb napi életvezetéshez nem szükséges használati eszközeit nem tároljuk. A szobába csak az intézmény munkatársa által jóváhagyott személyes használati tárgyak vihetők be.

f) A megállapodást a családgondozó készíti elő, az igazgató köti meg a beköltöző családdal. Majd az intézmény az illetékes gyermekjóléti szolgálat családgondozója felé jelzést küld a család befogadásáról.

g) A család közvetlen mentora (segítője) a részére kijelölt családgondozó. A stábgyűlésen határozzuk meg a beköltöző család gondozóját. A családgondozó gondozási tervet készít, amelyet folyamatosan aktualizál a szükségleteknek megfelelően. A cél folyamatosan a család visszasegítése a társadalomba, önálló életvezetésre felkészítése.

h) Minden hétfőn az igazgató vagy helyettese előterjesztése alapján közösen elfogadott heti rendet és reszortbeosztást határozunk meg, melyet kifüggesztünk a faliújságon. A reszortfeladatokról a házirend 5. melléklete külön rendelkezik.

i) A heti rend szerint meghatározott gyermek- és felnőtt csoportokat az intézmény munkatársai vezetik, illetve megfelelő felkészítő segítség után a lakók.

j) Az ügyeletes munkatárs a átadó naplóba vezeti a nap eseményeit elektronikusan, a csoportfoglalkozásokról pedig a foglalkozási és foglalkoztatási naplóba készít feljegyzéseket.
 

7. § A csoportok működéséről és családterápiáról

a) A csoportok működéséről a házirend 7. melléklete részletesen leírást ad.

b) A családok az átmeneti gondozás idején a következő terápiás feladatokban vesznek részt:

 • Kis füzetben naplóvezetés napi rendszerességgel, heti három ellenőrzéssel.
 • Önéletrajz írása minimum 5 A/5-ös oldalon két héten belül a kisnaplóban.
 • A beköltözést követő egy hónapon belül élettörténeti megosztó-csoport vezetése.

c) A családok az átmeneti gondozás idején a következő csoportokat működteti felnőttek részére:

 • élettörténeti-önismereti csoport,
 • mélypontcsoport,
 • családi értékek csoport,
 • erőforrás csoport,
 • gyermekellátási és nevelési csoport,
 • kézművesség, szabadidő csoport,
 • filmes csoport,
 • mozgás-sport-házi kert csoport,
 • háztartás-házvezetés, konyhaművészet csoport,
 • hivatalos ügyintézési csoport,
 • pénzkezelési csoport,
 • heti értékelő-tervező közösségi csoport,
 • erkölcsfoglalkozás csoport.

d) A családok az átmeneti gondozás idején a következő csoportokat működteti gyerekek részére

 • kézművesség, szabadidő csoport
 • tanulunk – tanulásmódszertan csoport
 • mese csoport
 • filmkészítő csoport (kapacitás függvényében)
 • ének-zene csoport (kapacitás függvényében)

 

8. § Általános napirend és heti rend

a) Általános napirend

 • 6.00-6.45 Ébresztő, mosakodás, reggeli előkészítés
 • 6.45-7.15 Reggeli
 • 7.15-8.30 Óvoda, iskola látogatása, esetleges bevásárlás
 • 8.30-11.30 Reszortok végzése (főzés, mosás, takarítás), családgondozási teendők, szociális ügyintézési teendők, orvos-védőnő, tízóraiztatás, csoportfoglalkozás, szobarend ellenőrzés
 • 11.30-12.30 Óvoda, iskola látogatása, ebéd előkészítés, terítés
 • 12.30-13.30 Ebéd és mosogatás
 • 13.30-15.00 Csoportfoglalkozás – csendes pihenő 0-6 éves korig – iskolások házi feladata, ha nincs a gyermek napköziben.
 • 15.00-16.00 További házi feladatok elkészítése, uzsonna, irányított szabadidő
 • 16.00-17.00 Szülő-gyermek órák, irányított szabadidő, internet
 • 17.00-17.30 Vacsora előkészítés, internet gyerekeknek
 • 17.30-18.30 Vacsora, mosogatás
 • 18.30-19.30 Esti zuhanyzás, mosakodás
 • 19.30-20.00 Esti mese szóban és esetleg képernyőn
 • 20.00-20.40 Reszortértékelés
 • 20.40-22.00 Szülői csendes percek, szabad beszélgetés, csoportfoglalkozás, filmklub
 • 22.00 Teljes takarodó (23.00) filmklub esetén)

b) Heti rend, melyet a stáb készít el a lakók bevonásával külön táblázatban

      

9. § Jutalmazás és következmények

a) A reszortok végzéséért heti faliújságos visszajelzést adunk.

b) A gyermekek jó tanulmányi előmenetelért, szorgalmi feladatokért, szüleiknek való szófogadásért szintén piros pontokban részesülhetnek. Beváltható müzliszeletekre.

c) Jutalomként kapható továbbá értékes ruházkodással, tisztálkodással, konyhahasználattal kapcsolatos eszköz.

d) A házirend megsértése esetén nem büntetésről, hanem következményekről beszélünk. A következményeket a közösségi értekezleten, illetve a napi reszortértékelőkön a gondozó határozza meg. Ezek általában írásos feladatok, vagy a házirendsértés helyrehozása érdekében meghatározott feladatok.

e) Az otthonból következményként ki is lehet költözni a 10 § szabályai szerint.

f) A következmények megvalósulását a stáb- és közösségi értekezleten minden esetben értékelni kell.

g) A lakóközösség együttműködése esetén lehetőség adódik a választott filmek listájáról esti programként filmet választani.

 

10. § Kiköltözés az otthonból

a) Minden kiköltözés esetén záradékolni kell a megállapodást, továbbá fel kell jegyezni a család által megnevezett távozási helyet a kiléptető dokumentumban.

b) A beköltözést követő legkésőbb fél éven belül az otthon munkatársai elkezdik felkészíteni a befogadott családot a továbblépésre.

c) A lakó a megállapodásában rögzített időpont előtt egy hónappal a gondozási tervben családgondozójával írásban is rögzíti kiköltözésének várható menetrendjét, amennyiben a stáb a gyermekek érdekében - jogszabályi megkötések figyelembe vételével nem dönt a befogadás meghosszabbításáról.  A (meghosszabbított) megállapodás lejártakor az intézményből ki kell költözni.

d) A kiköltözéshez szakmai segítséget biztosít az intézmény: albérletkereséssel, más átmeneti otthon megjelölésével, visszagondozással befogadása előtti lakóhelyére, vagy rokonokhoz, ismerősökhöz.

e) A befogadott család önkéntesen veszi igénybe az otthon szolgáltatásait, azt lehetősége van bejelentés és a megállapodás záradékolása után elhagyni, amennyiben kiköltözési helyén ellenőrizhető módon nem veszélyezteti gyermekei ellátását.

f) Az otthonból ismeretlen helyre távozás esetén, vagy ha a megbeszélt szabadság idejéről nem tér vissza időben a család, arról nem értesíti az otthont, akkor helyét 72 óráig tartjuk fenn - veszélyeztetés gyanúja esetén körözésre is felterjeszthetjük a családot.

g) A befogadott család rendkívüli kiköltözése akkor valósulhat meg, ha a házirend szabályait többször súlyosan megsértette. Ennek igen méltányos fokozatai a következők:

 • Az első két hétben a házirendet tanuljuk a családgondozó segítségével, súlyos esetektől eltekintve legfeljebb szóbeli figyelmeztetéssel élünk.
 • Ezt követően az első megsértés esetén személyes jelzés, hogy változtasson az érintett személy a problémás viselkedésen.
 • Második-harmadik esetben a hét-értékelő lapon ad jelzést (faliújságos szóbeli figyelmeztetés) az otthon igazgatója az adott problémás területen való változtatásért.
 • Negyedik-ötödik esetben az intézmény írásbeli figyelmeztetéssel él, melyben következményt is megfogalmaz.
 • Hatodik-hetedik esetben súlyos írásbeli figyelmeztetéssel élünk, ahol esetértékelő csoportot ívunk össze (lakó és munkatársi gyűlés). Ekkor már felmerül az a kérdés is, hogy az érintett személy önkéntesen elhagyhatja az intézményt.
 • Nyolcadik esetben az intézményt el kell hagynia az érintett családnak.

f) A kiköltözés az alábbi súlyos magatartási problémák esetén három figyelmeztetés után azonnali hatállyal indokoltak:

 • Alkoholfogyasztás, egyéb tudat-módosítószer, energiaital fogyasztása, illetve a gyermekek ilyen szer hatása alatti ellátása.
 • A gyermekek egyeztetés nélküli felelőtlen felügyelet nélkül hagyása, vagy a gyermekkel való nem megengedett bánásmód (durva, illetlen szavak, igen hangos beszéd, fizikai bántalmazás, fizikai, érzelmi elhanyagolás).
 • Tiszteletlen viselkedés az otthon lakójával, munkatársával. Együttműködési zavarok.
 • Ha más tulajdonát nem tartja tiszteletben - eltulajdonítás, rongálás.
 • Ha egyeztetés, vagy engedély nélkül vendéget fogad.
 • Összeférhetetlenség.
 • Dohányzik az épületen belül.

h) A kiköltözésben az átmeneti gondozás idején megismert mentorcsalád is segítséget nyújthat.

 

11. § Utógondozás

a) Az átmeneti otthon a kiköltözés után lehetőség szerint legalább fél évig kapcsolatot tart a kiköltöző családdal interneten, telefonon, ha lehet, személyesen.

b) A kapcsolattartáshoz segítséget kér a területileg illetékes gyermekvédelmi alapellátás szakembereitől.

c) Az utógondozás eredményeiről az elektronikus törzsnaplóban feljegyzést készítünk.

 

12. § Záró rendelkezések

a) Az Átmeneti Otthonba alkoholt, kábítószert, egyéb tudatmódosító szert (energiaital sem) behozni, fogyasztani, valamint módosult tudatállapotban tartózkodni tilos.

b) Az épületen – sem a szobákban, sem a közös helyiségeken – belül dohányozni tilos, az udvaron csak az arra kijelölt helyen lehet dohányozni.

c) Az intézmény egész területén tilos bármiféle hang-, videó- és képfelvétel készítése az intézményvezető és a lakók beleegyezése nélkül.

d) Az épület közvetlen udvarán bármikor lehet tartózkodni a Reménység Alapítvány udvarát és egyéb helységeit csak egyeztetéssel lehet használni – játszótér, tornaterem. Az alapítvány növényeit, berendezéseit, egyéb értékeit különösen óvni szükséges. A keletkezett kárt meg kell téríteni.

e) A szobában televízió, számítógép, rádió, mikrohullámú sütő, kávéfőző, vízforraló, vasaló… egyéb elektromos gép külön nem tartható.

f) Az étkezéshez, főzéshez felszerelt konyha működik, melyben a lakók önállóan tevékenykedhetnek.

g) Az otthonban található telefon kizárólag hivatalos célra használható.

h) A tisztálkodásra két vizesblokk áll rendelkezésre, melynek tisztán tartásáért a lakók felelnek.

i) Minden lakó az otthon berendezési tárgyait, vagy a leltár szerint a nevére átvett eszközöket köteles rendeltetésszerűen használni, megóvni és az otthon elhagyásakor, visszaszolgáltatni.

j) A lakók a takarékoskodás elemi szabályait (víz, villany, fűtés) kötelesek betartani.

k) Szándékos rongálás kártérítést von maga után.

l) A gyermekeknek 20 óra után a szobájukban kell tartózkodniuk szülői felügyelettel.

m) 22 órakor a közös helyiségekben villanyoltás, és a bejárati ajtó lezárása.

n) A mosógép kezelése a mosási igénybejelentő lap kitöltése alapján történik, a következő kitétellel: azon családok ahol a mosás hétköznap munkahelyi elfoglaltság miatt nem valósulhat meg, azon családok számára a mosási lehetőség hétvégén biztosított. A mosógépet az otthon dolgozója kezeli! Az intézmény tulajdonát képező mosógépekben kizárólag az intézménnyel jogviszonyban lévő otthon lakóinak ruhái moshatók!

o) Mindennap 13,30-15,00 óráig az Otthonban csendes-pihenő van, így minden lakónak olyan magatartást kell tanúsítania, hogy más család pihenését ne zavarja.

p) A gyermekek szülői felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a nappaliban, az udvaron, stb.

q) A házirend megszegése a beköltözést követő egy hét elteltétől naptól első alkalommal szóbeli figyelmeztetést, második alkalommal írásbeli figyelmeztetést von maga után. Amennyiben harmadszor is megvalósul a házirendben foglaltaknak nem megfelelő magatartás tanúsítása, úgy az intézményvezető a család intézményi jogviszonyának megszüntetését kezdeményezheti.

r) A tűzvédelmi szabályokat – amit beköltözéskor az otthon vezetője ismertet – fokozottan be kell tartani.

s) Az Átmeneti Otthon területén történt balesetről személyi sérülés esetén feljegyzést kell készíteni, és át kell gondolni azon teendőket, hogy a jövőben ne forduljon elő hasonló eset.

t) Baleset esetén az irodában elsősegély csomag áll a lakók rendelkezésére.

u) Az otthon folyamatos nyitva tartással üzemel, biztosítja a lakók életvitelszerű tartózkodását, a hozzátartozókkal, illetve más személyekkel történő kapcsolattartását. A bejárati ajtó este 21 órától reggel 6 óráig zárva van.

v) Ha valamelyik család önkényesen elhagyja az otthont, szobáját 72 órán keresztül biztosítjuk.